Ông Nguyễn Thành Long

Chủ tịch HĐQT

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội-HNX (đang xác nhận)

CHỦ ĐỀ

Hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực kinh doanh chứng khoán – góc nhìn từ cơ chế, chính sách để bứt phá

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Thành Long (sinh năm 1972) là Tiến sỹ Khoa học Khoa Quản trị ngân hàng và tài chính, Trường Đại học Kinh tế Vác-sa-va, Ba Lan. Ông là người có kinh nghiệm nghiên cứu về: Định giá chứng khoán/Quản trị rủi ro; tối ưu hóa ngẫu nghiên (Stochastic Control and Optimization); thị trường tài chính...
Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ tháng 12/2013, ông Nguyễn Thành Long đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Ủy ban. Cụ thể:
- Từ tháng 8/2011 - tháng 11/2013: Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán;
- Từ tháng 1/2008 - tháng 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.
- Từ tháng 7/2006 - tháng 10/2006: Ban Phát triển thị trường;
- Từ tháng 9/2004 - tháng 6/2006: Ban Hợp tác Quốc tế;
- Từ tháng 9/1990 - tháng 12/2003: Học đại học, nghiên cứu sinh và thực tập sinh cao cấp tại Ba Lan.

TỔNG QUAN